Kompetensområde

Kravanalys

Connect

Det är enkelt att ställa krav kan tyckas. Bara säga vad man vill ha, liksom. Men vad händer när flera vill ställa kraven, samtidigt? Eller om man glömmer att tänka nytt och bara önskar sånt som man redan har? Innan till exempel programvaror och tjänster kan utvecklas och sjösättas är det viktigt att kontinuerligt samla in krav på slutresultatet och att göra det på ett systematiskt sätt. I dag finns särskilt utbildade personer för att samla in, dokumentera och hantera krav. På C.A.G Healthcare arbetar vi med bland annat med effektkartläggning, user story mapping, scenarier och informationsmodeller.

 

Intervju med kravanalytikerna Oscar och Erik

Oscar och Erik arbetar i varsitt projekt med att fånga rätt krav och på så sätt skapa de bästa lösningarna.

Varför är det relevant att ta in en kravanalytiker?

thumbnail.jpg

Erik: Kravanalytikern är bra på att skaffa sig en helhetsbild över verksamhetens behov och dess övergripande mål och blir därför en länk mellan verksamheten och IT-avdelningen. Kravaren förstår på så sätt vilka tekniska hjälpmedel som kan bidra till att förbättra verksamheten och skapa nytta. Med sina kunskaper om tekniska utmaningar och arbetssätt inom IT har en kravanalytiker förståelse för vad som faktiskt är genomförbart. Tar man in en kravanalytiker i ett projekt får man alltså stöttning och guidning kring arbetssätt och tekniska lösningar som svarar mot behovs- och målbilderna för verksamheten. 

Oscar Möller_small.jpg

Oscar: En kravanalytiker kan hjälpa till att identifiera och prioritera vad som är viktigast utifrån verksamhetens behov. Om en kravanalytiker finns med i uppstarten av projekt fångas användares behov och krav tidigt. Utifrån dessa krav och behov kan sedan lösningsförslag testas och utvärderas med användarna. Det blir mer effektivt och ger en lägre utvecklingskostnad än om man i efterhand upptäcker att det man byggt inte var det användarna ville ha. 

Vad händer om man inte anlitar en kravanalytiker?

Erik: Enligt mina upplevelser blir det då en för stor diskrepans mellan verksamhetens förståelse för tekniken och IT-avdelningens förståelse av verksamheten. Det är lätt att helhetsbilden glöms bort när IT-avdelningen försöker lösa ett enskilt problem. Verksamheten kan å andra sidan önska för mycket av vad en teknisk lösning faktiskt klarar av. Ofta klarar inte heller verksamheten av att uttrycka kraven tillräckligt detaljerat trots att de tror att de har gjort det. Det leder i slutändan till att verksamheten inte får det som man trodde att man efterfrågat – och en teknisk lösning som kanske inte används som den borde.

Oscar: Utan en kravanalytiker finns det en risk att projekt bygger lösningar utifrån tekniska möjligheter snarare än utifrån användares behov. I efterhand kan det då t.ex. vara svårt att veta varför viss funktionalitet finns. Ibland kommer systemet inte heller att användas som förväntat. Detta skapar högre förvaltningskostnader och ger en dyrare utveckling samtidigt som den förväntade nyttan inte faller ut.

Vilka är kraven på en kravanalytiker och hur uppfyller man dem?

Oscar: Man bör vara analytisk, noggrann och lyhörd. Det är viktigt att både kunna gräva i detaljerna med även lyfta blicken för att se vart vi ska. 

Erik: Kravanalytikerns roll är att på ett tydligt sätt beskriva verksamhetens behov så att det blir enkelt för IT-avdelningen att implementera dem. Många gånger handlar kravanalytikerns roll om att förstå problemet som ska lösas genom att prata med människor. Det gäller att kunna formulera målbild, delprocesser samt att vara länken mellan affären och tekniken. Helt enkelt samla in alla de bra tankar och idéer som finns inom en organisation och strukturera dem i definierade och hanterbara enheter.

Kan ni konkretisera det kravarbete ni utför med exempel från era projekt?

Oscar: Jag arbetar just nu med att kartlägga processer och information för att beskriva ett nuläge. Detta arbete, i kombination med en tidigare genomförd behovsanalys, kommer att ligga som grund till olika lösningsförslag för vilka vi kommer att ta fram prototyper som sedan testas av en referensgrupp. 

Erik: I mitt nuvarande projekt tar jag fram en ny beställningsprocess för kundens räkning. Det är många intressenter involverade, på olika nivåer i organisationen, allt från IT-ledning till produktägare, verksamhetsspecialister och utvecklare. Mycket av arbetet går ut på att skapa en gemensam bild av vad som ska byggas så att önskade effektmål kan uppnås. 

Vad använder ni för metoder och modeller?
Oscar: Jag blandar olika metoder i mitt arbete för att få fram den rätta kravbilden. Det blir både workshopar, intervjuer och enkäter, intressentanalyser, process- och informationskartläggning men även s.k. ”user stories”, användningsfall och prototypning. 

Erik: I mitt nuvarande projekt har jag använt mig av tekniken ”user story mapping” som beskriver produktens funktioner på olika nivåer. Från övergripande steg som användaren tar sig igenom ned till en detaljnivå med definierade ”user stories”. Det är ett fantastiskt verktyg för att skapa dialog och diskussion mellan olika avdelningar inom företaget och ger en tydlig bild över hur en enkel ”user story” passar in i det större sammanhanget. På så sätt säkerställer jag att vi i projektet hela tiden är uppmärksamma på att vi utvecklar ny funktionalitet som verkligen bidrar till det övergripande målet. 

Varför kan det vara bra att ta in en extern kravanalytiker?

Erik: En extern kravanalytiker kommer in med nya ögon och har med sig erfarenheter från andra branscher eller uppdrag och kan på så sätt förbättra det befintliga arbetssättet. En extern kravanalytiker har heller inga hjärtesaker i form av befintliga tekniker eller produkter, vilket gör att man får en oberoende part som ser verksamheten utifrån. Vidare kan en extern kravanalytiker ställa de där nödvändiga frågorna och ifrågasätta existerande arbetssätt på ett sätt som medarbetare kanske inte vågar på grund av historik eller redan invanda arbetssätt.

Oscar: En extern kravanalytiker kan ta med sig erfarenheter från andra områden för att ifrågasätta arbetssätt, gamla rutiner och föreslå nya sätt att lösa problem och möta behov på.

Mawell-024.jpg

 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Stockholm

Kungsgatan 37
111 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor